Kocaeli Üniversitesi
İÇ DENETİM BİRİMİ
 

Hakkımızda

Kocaeli Üniversitesinde İç Denetçi atamaları ilk defa 2007 yılında yapılmış, programlı denetim faaliyetlerine ise 2009 yılı itibariyle başlanılmıştır. 19 Nisan 2013 tarih ve 28623 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu İç Denetim Genel Tebliği hükümleri uyarınca, Rektörlük Makamının 29.04 2013 tarihli Olurları ile doğrudan üst yöneticiye bağlı İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulmuştur. Birimde halen 3 denetçi görev yapmaktadır.

Misyonumuz

Kocaeli Üniversitesi faaliyetlerinin, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik  ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamak amacıyla, risk esaslı olarak değerlendirme ve önerilerde bulunmak suretiyle üniversite faaliyetlerine değer katmaktır. 

Vizyonumuz

Kendini sürekli yenileyen bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası standartlarda denetim ve danışmanlık faaliyetleri sunmak.

İç Denetçinin Görevleri

Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.  Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.  İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara,kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.  Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.  Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek.  Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.  Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.  Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.  Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek.

İç Denetçinin Yetkileri

Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek.  Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek.  Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan yararlanmak.  Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmek.

İç Denetçinin Sorumlulukları

Mevzuata, belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek. Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek. İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç denetim birimini (üst yönetimi) haberdar etmek. Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu iç denetim birimine (üst yönetime) bildirmek. Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak. Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.

İç Denetçiler

Adı Soyadı Görevi Telefon E-Posta
Salih ÖZEN Birim Başkanı 303 12 74 salih.ozen@kocaeli.edu.tr
Tamer Kurtuluş KOFOĞLU İç Denetçi 303 12 72 tamer.kofoglu@kocaeli.edu.tr
Fahreddin ARSLAN İç Denetçi 303 12 73 fahreddin.arslan@kocaeli.edu.tr

Organizasyon Şeması

 

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Umuttepe Yerleşkesi 41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 61 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33
E-posta: adek@kocaeli.edu.tr